Ελληνικά
Giriş Tarihi : 13-04-2021 14:31   Güncelleme : 13-04-2021 14:31

Ελληνοτουρκικά: Ακινησία ή επίλυση διαφορών;

Ελληνοτουρκικά: Ακινησία ή επίλυση διαφορών;

Αν δια­βά­σει κα­νείς το πε­ριε­χό­με­νο της απά­ντη­σης του Κώστα Καρα­μαν­λή, στο πρό­σφα­το άρ­θρο του Κώστα Σημί­τη για την συ­μπλή­ρω­ση 20 χρό­νων από την από­φα­ση της Συνό­δου Κορυ­φής της Ε­.Ε­. στο Ελσίν­κι για την ευ­ρω­παϊ­κή προ­ο­πτι­κή της Τουρ­κί­ας, θα κα­τα­νο­ή­σει το εξής: το πώς ένα τμή­μα του πο­λι­τι­κού συ­στή­μα­τος και του δι­πλω­μα­τι­κού κα­τε­στη­μέ­νου εμπο­δί­ζει την Ελλά­δα να επι­λύ­σει τις δια­φο­ρές της με την Τουρ­κία, βα­σι­ζό­με­νο σε ξε­πε­ρα­σμέ­να στε­ρε­ό­τυ­πα εξω­τε­ρι­κής πο­λι­τι­κής.

Το απο­τέ­λε­σμα εί­ναι να μέ­νουν άλυ­τα προ­βλή­μα­τα και εκ­κρε­μό­τη­τες από το 1973-1974, που -κατά και­ρούς και υπό ορι­σμέ­νες συ­γκυ­ρί­ες- «εκρή­γνυ­νται» και οδη­γούν την χώρα μας στα πρό­θυ­ρα στρα­τιω­τι­κής ανα­μέ­τρη­σης, σε οι­κο­νο­μι­κή αι­μορ­ρα­γία λόγω υπέ­ρο­γκων εξο­πλι­σμών αλλά και σε απώ­λεια αν­θρώ­πι­νων ζωών εν και­ρώ ει­ρή­νης (με πτώ­σεις πι­λό­των στην θά­λασ­σα μετά από σκλη­ρές αε­ρο­μα­χί­ες κ.α.).

Στοι­χεία της απορ­ρι­πτι­κής πο­λι­τι­κής φά­νη­καν στην πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης Κώστα Καρα­μαν­λή (2004-2009). Το σκε­πτι­κό του πα­λαί­μα­χου δι­πλω­μά­τη Πέτρου Μολυ­βιά­τη, που ήταν ο κύ­ριος χει­ρι­στής της εξω­τε­ρι­κής πο­λι­τι­κής στη Νέα Δημο­κρα­τία, ήταν: επει­δή στα θέ­μα­τα της υφα­λο­κρη­πί­δας, των χω­ρι­κών υδά­των και του ενα­έ­ριου χώ­ρου, η Ελλά­δα -προ­κει­μέ­νου να βρε­θεί μια από κοι­νού απο­δε­κτή λύση- θα χρεια­στεί «να υπο­χω­ρή­σει» πε­ρισ­σό­τε­ρο από όσο «ανα­μέ­νει η ελ­λη­νι­κή κοι­νή γνώ­μη», καλό εί­ναι η όλη κα­τά­στα­ση «να τε­θεί στο ψυ­γείο».

Με βάση την λο­γι­κή αυτή, κα­μία ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση, και πά­ντως όχι μια κυ­βέρ­νη­ση της Νέας Δημο­κρα­τί­ας, δεν πρέ­πει να βρε­θεί στην δύ­σκο­λη θέση να ση­κώ­σει το πο­λι­τι­κό κό­στος τέ­τοιων συμ­βι­βα­σμών. Βλέ­που­με δη­λα­δή μια ήπια απορ­ρι­πτι­κή γραμ­μή: επι­φα­νεια­κά «ναι» στον διά­λο­γο, αλλά ου­σια­στι­κά «πά­γω­μα» του δια­λό­γου.

Δύο αντι­λή­ψεις

Άρα βλέ­που­με ότι δια­μορ­φώ­νο­νται στην χώρα μας δύο αντι­λή­ψεις και πρα­κτι­κές για τα ελ­λη­νο­τουρ­κι­κά θέ­μα­τα:

1. Η μία απο­κρυ­σταλ­λώ­νε­ται στη φρά­ση που χρη­σι­μο­ποί­η­σε και ο Κώστας Καρα­μαν­λής στη δή­λω­ση του: υφα­λο­κρη­πί­δα/ΑΟΖ ​εί­ναι η μόνη δια­φο­ρά που ανα­γνω­ρί­ζου­με. Αυτή εί­ναι η αντί­λη­ψη της απρα­ξί­ας και της άρ­νη­σης ανά­λη­ψης πρω­το­βου­λιών. Είναι αυτή που ευ­θύ­νε­ται για την εξέ­λι­ξη των σχέ­σε­ων των δυο χω­ρών.

Με δε­δο­μέ­νο ότι α) αυτή η θέση δεν εί­ναι απο­δε­κτή από την άλλη πλευ­ρά, και β) την εξέ­λι­ξη της ισορ­ρο­πί­ας ισχύ­ος με­τα­ξύ της Ελλά­δας και της Τουρ­κί­ας, μάλ­λον οι σχέ­σεις τους θα επι­δει­νώ­νο­νται και το κλί­μα έντα­σης θα οξύ­νε­ται με απρό­βλε­πτες συ­νέ­πειες.

2. Η δεύ­τε­ρη αντί­λη­ψη εί­ναι αυτή που λέει ότι: πρέ­πει να ανα­λη­φθούν πρω­το­βου­λί­ες με σκο­πό την επί­λυ­ση όλων των προ­βλη­μά­των στις με­τα­ξύ μας σχέ­σεις, και αυ­τών που θε­ω­ρεί η Τουρ­κία ως δια­φο­ρές, επει­δή ακρι­βώς τα προ­βλή­μα­τα δεν εξα­φα­νί­ζο­νται, όταν κά­ποιος δεν τα απο­δέ­χε­ται ως τέ­τοια.

Σε μια τέ­τοια δια­δι­κα­σία, όσοι εν­στερ­νί­ζο­νται αυ­τήν την αντί­λη­ψη, επι­θυ­μούν την εμπλο­κή της ΕΕ και των άλ­λων σχε­τι­κών διε­θνών ορ­γα­νι­σμών και φο­ρέ­ων, επει­δή πι­στεύ­ουν ότι αυτό μπο­ρεί να εξα­σφα­λί­σει δί­καιες και βιώ­σι­μες λύ­σεις.

Παρά­δειγ­μα αυ­τής της αντί­λη­ψης και πρα­κτι­κής, εί­ναι η δια­δι­κα­σία και η επί­τευ­ξη της εμ­βλη­μα­τι­κής Συμ­φω­νί­ας των Πρε­σπών, την οποία τώρα απο­δέ­χο­νται πολ­λοί από τους τότε επι­κρι­τές της. Χωρίς να πα­ρα­βλέ­πε­ται φυ­σι­κά το γε­γο­νός ότι, ούτε η ισορ­ρο­πία ισχύ­ος με­τα­ξύ των δυο χω­ρών, ούτε η «δυ­σκο­λία» του Μακε­δο­νι­κού, έχουν σχέ­ση με τα αντί­στοι­χα στις ελ­λη­νο­τουρ­κι­κές δια­φο­ρές.

Φαί­νε­ται η δή­λω­ση Κώστα Καρα­μαν­λή έχει δι­πλό στό­χο. Από τη μία πλευ­ρά, επι­θυ­μεί να ανα­σκευά­σει το κλί­μα και την ει­κό­να που δη­μιούρ­γη­σε το άρ­θρο του Κ. Σημί­τη εις βά­ρος του. Από την άλλη, στέλ­νει μή­νυ­μα στον Κυριά­κο Μητσο­τά­κη ότι εί­ναι απέ­να­ντι σε οποια­δή­πο­τε προ­ο­πτι­κή ανά­λη­ψης πρω­το­βου­λιών, από την ση­με­ρι­νή κυ­βέρ­νη­ση, για την επί­λυ­ση των δια­φο­ρών μας με την Τουρ­κία. Ας προ­σθέ­σου­με εδώ πως, ο δια­χρο­νι­κά εθνι­κι­στής Α­. Σαμα­ράς έχει ήδη εκ­φρα­στεί αρ­νη­τι­κά.

Δια­φο­ρές και επί­λυ­ση

Δια­φο­ρά γεν­νιέ­ται σε κάθε θέμα για το οποίο υπάρ­χει δια­φο­ρε­τι­κή εκτί­μη­ση με­τα­ξύ των δύο πλευ­ρών. Εφό­σον μία πλευ­ρά εγεί­ρει ένα θέμα, αμέ­σως προ­κύ­πτει μια δι­με­ρής δια­φο­ρά. Το να αρ­νεί­ται κα­νείς το δι­καί­ω­μα της κάθε πλευ­ράς να θέ­σει στον διά­λο­γο τα θέ­μα­τα που επι­θυ­μεί, ισο­δυ­να­μεί με άρ­νη­ση του ίδιου του δια­λό­γου.

Η Ελλά­δα έχει εδώ και χρό­νια επι­σή­μως δε­χθεί, και αυτό εί­ναι κα­τα­γε­γραμ­μέ­νο διε­θνώς, ότι μαζί με το ζή­τη­μα της υφα­λο­κρη­πί­δας υπάρ­χουν και άλλα σχε­τι­ζό­με­να ζη­τή­μα­τα. Το ένα εί­ναι το εύ­ρος των χω­ρι­κών υδά­των, το οποίο πρέ­πει να εί­ναι σα­φές πριν προ­χω­ρή­σου­με στην οριο­θέ­τη­ση υφα­λο­κρη­πί­δας και ΑΟΖ.

Το δεύ­τε­ρο εί­ναι ο ενα­έ­ριος χώ­ρος. Από την στιγ­μή που ρυθ­μί­ζου­με ορι­στι­κά τα χω­ρι­κά ύδα­τα, επι­βάλ­λε­ται η ρύθ­μι­ση του ενα­έ­ριου χώ­ρου. Διότι ο ενα­έ­ριος χώ­ρος πρέ­πει να ταυ­τί­ζε­ται με τα χω­ρι­κά ύδα­τα, και όχι το αντί­στρο­φο. Η­ Ελλά­δα έχει την διε­θνή πρω­το­τυ­πία να έχει ανα­κη­ρύ­ξει μο­νο­με­ρώς ενα­έ­ριο χώρο στα 10 μί­λια, ενώ τα χω­ρι­κά ύδα­τα της εί­ναι στα 6 μί­λια. Αυτό δεν γί­νε­ται απο­δε­κτό από πολ­λές χώ­ρες, όχι μόνο από την Τουρ­κία, και απο­τε­λεί πηγή έντα­σης με αε­ρο­μα­χί­ες στο Αιγαίο.

Στην κα­τεύ­θυν­ση της ρύθ­μι­σης των ελ­λη­νο­τουρ­κι­κών σχέ­σε­ων, θα διευ­κό­λυ­νε ένα δεύ­τε­ρο «Ελσίν­κι». Όχι, δη­λα­δή, απο­κλει­σμός της ευ­ρω­παϊ­κής προ­ο­πτι­κής της Τουρ­κί­ας, αλλά το αντί­θε­το. Μια δια­δι­κα­σία επα­να­σύ­στα­σης των σχέ­σε­ων Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης- Τουρ­κί­ας σε νέα βάση. Θα μπο­ρού­σε να εί­ναι μια προ­νο­μια­κή ενι­σχυ­μέ­νη “ει­δι­κή σχέ­ση”, που δεν θα απέ­κλειε στο μέλ­λον μια προ­ο­πτι­κή πλή­ρους έντα­ξης.

Του Θόδωρου Τσίκα
http://www.ananeotiki.gr/el/articles.asp?tid=11677&fbclid=IwAR0eG-y3nj0KJNIpGLeU-J9aybHzlewjAA7gqEdjpQnG5BHXzfQwFTzVU70