Ελληνικά
Giriş Tarihi : 13-02-2017 20:45   Güncelleme : 13-02-2017 20:45

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 
Με το παρόν άρθρο ρυθµίζονται ζητήµατα µειονοτικής εκπαίδευσης.

Αναλυτικά: Η κατάργηση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) συνοδεύτηκε από την πρόβλεψη για τη δηµιουργία Τοµέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης.

Η πρόβλεψη αυτή διατηρούσε τη δυνατότητα των νέων της µουσουλµανικής µειονότητας να βγουν από τα στενά γεωγραφικά όρια και τους πολιτισµικούς περιορισµούς της Θράκης, ενώ ταυτόχρονα εξασφάλιζε και την απαραίτητη αναβάθµιση των σπουδών τους που θα ήταν πλέον πανεπιστηµιακού επιπέδου.

Το Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης στην υπ. αριθµ. 11Τ4/ 18.3.2011 συνεδρίασή του αποφάσισε τη σύσταση Τοµέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης. Η απόφαση αυτή διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων για να λάβει έγκριση.

Το Υπουργείο δεν προχώρησε τότε στη θεσµοθέτηση της πράξης και λίγο αργότερα, µε το ν. 4009/2011 (Α΄ 195/6.9.2011), οι τοµείς καταργήθηκαν. Έκτοτε το Π.Τ.Δ.Ε. επανήλθε αρκετές φορές στην πρότασή του για την ίδρυση Τοµέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης, χωρίς όµως να υπάρξει ανταπόκριση από την πλευρά του Υπουργείου. Ωστόσο, το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 µε την υ.α. Φ.151/65680/Β6, Β΄1202/2011 εισήχθησαν στο Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. είκοσι επιπλέον φοιτητές, µέλη της µουσουλµανικής µειονότητας και έκτοτε, µε εξαίρεση το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013, κάθε χρόνο ορίζεται µε υπουργική απόφαση, επιπλέον αριθµός φοιτητών που προέρχονται από τη µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης και εισάγονται στο Π.Τ.Δ.Ε..

Οι φοιτητές αυτοί έχουν την υποχρέωση να επιλέγουν και να εξετάζονται επιτυχώς σε επτά τουλάχιστον διδακτικά αντικείµενα-µαθήµατα που εµπίπτουν στις γνωστικές περιοχές «Τουρκική γλώσσα και η Διδακτική της», «Μειονοτική Εκπαίδευση» και «Θέµατα πολυγλωσσίας και πολυπολιτισµικότητας».

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι από το 2011-2012 µέχρι και το 20152016, στο Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. ο σχετικός Τοµέας λειτουργούσε άτυπα.

Ως εκ τούτου προβλέφθηκε µε το άρθρο 67 του ν. 4310/2014 ότι οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µέλη της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης, που έχουν εισαχθεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 έως το ακαδηµαϊκό έτος 20142015 και εφόσον κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε επτά (7) τουλάχιστον διδακτικά αντικείµενα – µαθήµατα που εµπίπτουν στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές «Τουρκική γλώσσα και η Διδακτική της», «Μειονοτική Εκπαίδευση» και «Θέµατα πολυγλωσσίας και πολυπολιτισµικότητας» εγγράφονται στον κλάδο ΠΕ73 «Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

Μέχρι σήµερα, από το τµήµα έχουν ήδη αποφοιτήσει 20 περίπου φοιτητές από τη µμουσουλμανική µειονότητα της Θράκης.

Ωστόσο, µε το άρθρο 66 του ν. 4310/2014 προβλέφθηκε η ίδρυση Διδασκαλείου Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράµµατος (Δ.Ε.Μ.Π.) στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης µε βασικό αντικείµενο τη µετεκπαίδευση των αποφοίτων Παιδαγωγικών Τµηµάτων Δηµοτικής Εκπαίδευσης που προέρχονται από τη µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης.

Οι συγκεκριµένοι απόφοιτοι θα συνέχιζαν την εκπαίδευσή τους στο Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. για διάστηµα δύο (2) ετών προκειµένου, µετά την αποφοίτησή τους, να λάβουν δικαίωµα εγγραφής στον κλάδο 9 ΠΕ73.

Η πρόβλεψη αυτή, που µέχρι σήµερα δεν έχει υλοποιηθεί, δηµιουργεί ένα πολύ σηµαντικό αντικίνητρο στους αποφοίτους παιδαγωγικών τµηµάτων δηµοτικής εκπαίδευσης, µέλη της µουσουλµανικής µειονότητας που θα επιθυµούσαν να εγγραφούν στον κλάδο ΠΕ 73 και να εργαστούν στο µειονοτικό πρόγραµµα των µειονοτικών σχολείων.

Και αυτό γιατί ενώ οι σπουδές σε όλα τα τµήµατα που οδηγούν στους εκπαιδευτικούς κλάδους της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι τετραετείς, ειδικά για τον κλάδο ΠΕ73 θα µετατρέπονταν σε εξαετείς θέτοντας σοβαρό θέµα ισοτιµίας. Επιπρόσθετα, η πρόβλεψη για την ίδρυση του Δ.Ε.Μ.Π. µε αυτή τη µορφή θα δηµιουργούσε εκ νέου µια ειδική ξεχωριστή παιδαγωγική δοµή αποκλειστικά για τη συγκεκριµένη κατηγορία πληθυσµού, στοιχείο που αποτέλεσε ένα από τα σηµαντικότερα τρωτά της Ε.Π.Α.Θ..

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι τα διδασκαλεία έχουν καταργηθεί συνολικά ως θεσµός πολλά χρόνια νωρίτερα.

Το Δεκέµβριο του 2016, µετά από την αποκατάσταση των τοµέων ως βασικής ακαδηµαϊκής µονάδας των πανεπιστηµίων µε το ν. 4386/2016 και την εκ νέου απόφαση της Γ.Σ. του Τµήµατος, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προχώρησε στην έκδοση υπουργικής απόφασης για τη σύσταση Τοµέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης στο Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ..

Ακολούθως, ο Τοµέας που ατύπως λειτουργούσε από το 2011 µπορεί πλέον, µε την απαραίτητη θεσµική κατοχύρωση, να εκπληρώσει απρόσκοπτα τους σκοπούς του, δηλαδή την εκπαίδευση σχετικά µε το σχολικό πρόγραµµα στη µειονοτική γλώσσα και την ανάπτυξη της έρευνας σε όλους τους τοµείς που σχετίζονται µε τη µειονοτική εκπαίδευση.

Με την παρούσα ρύθµιση, η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση που σχετίζεται µε τη µειονοτική εκπαίδευση αποκτά δύο συµπληρωµατικούς πυλώνες.

Ο πρώτος, στο Α.Π.Θ., αναλαµβάνει την εκπαίδευση των µελλοντικών δασκάλων του µειονοτικού προγράµµατος και ο δεύτερος, στο Δ.Π.Θ., έχει ως αντικείµενο την εξοµοίωση των αποφοίτων της ΕΠΑΘ και την επιµόρφωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών και των δύο προγραµµάτων των µειονοτικών σχολείων.

Έτσι, το Παιδαγωγικό Τµήµα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) αναλαµβάνει, µετά και την ίδρυση του Τοµέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης, την εκπαίδευση των µελλοντικών εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στο µειονοτικό πρόγραµµα των µειονοτικών σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.

Ο σχετικά µικρός αριθµός των απαιτούµενων εκπαιδευτικών για το µειονοτικό πρόγραµµα επιβάλλει την εκπαίδευση όλων σε ένα και µοναδικό Παιδαγωγικό Τµήµα.

Η συγκέντρωση σε ένα τµήµα επιτρέπει, επίσης, την προσέλκυση και συγκέντρωση όλων των επιστηµόνων που είναι απαραίτητοι για υψηλής ποιότητας έρευνα και διδασκαλία στα ιδιαίτερα γνωστικά αντικείµενα που περιλαµβάνει η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για το µειονοτικό πρόγραµµα των µειονοτικών σχολείων, όπως αυτά που αναφέρονται στη διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισµού των µαθητών και των µαθητριών τους.

Το Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ενδείκνυται ιδιαίτερα και είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες που περιγράφηκαν παραπάνω αφού διαθέτει ήδη σηµαντική εµπειρία και υψηλή τεχνογνωσία σε θέµατα εκπαίδευσης µειονοτήτων και στο Πρόγραµµα Σπουδών του περιλαµβάνονται ήδη πολλά σχετικά µαθήµατα, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ικανό να ανταποκριθεί αµέσως στην ανάγκη για εκπαίδευση υψηλής ποιότητας.

Επίσης, στο ΑΠΘ λειτουργούν τµήµατα µε τα οποία µπορούν να αναπτυχθούν συνέργειες (Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, κα) και να καλυφθούν ανάγκες του Τοµέα και του Τµήµατος.

Οι απόφοιτοι του Π.Τ.Δ.Ε. από τη µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης που θα εισάγονται µε ειδική ποσόστωση θα έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει µε επιτυχία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τµήµα όλα τα υποχρεωτικά µαθήµατα, όπως όλοι/ες οι µη µουσουλµάνοι/ες συνάδελφοί τους.

Τα µαθήµατα του Τοµέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης αποτελούν ένα µέρος των µαθηµάτων επιλογής που όλοι/ες οι φοιτητές/ριες πρέπει να ολοκληρώσουν µε επιτυχία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της µουσουλµανικής µειονότητας θα λειτουργούν ως υποχρεωτικά (προκειµένου να κατοχυρώσουν δικαίωµα διδασκαλίας στο µειονοτικό πρόγραµµα των µειονοτικών σχολείων).

Με την αποφοίτησή τους από το Τµήµα τα µέλη της µειονότητας αποκτούν το πτυχίο του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.

Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση όλων των υποχρεωτικών µαθηµάτων του Προγράµµατος Σπουδών και, επιπλέον, η επιτυχής παρακολούθηση όλων των υποχρεωτικών µαθηµάτων του ειδικού προγράµµατος σπουδών του «Τοµέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης».

Η επιτυχής παρακολούθηση των υποχρεωτικών µαθηµάτων του ειδικού προγράµµατος απαλλάσσει από την υποχρέωση παρακολούθησης ισάριθµου αριθµού κατ’ επιλογήν µαθηµάτων του Προγράµµατος Σπουδών (που προβλέπονται για τους υπόλοιπους φοιτητές του Τµήµατος).

Με αυτόν τον τρόπο αποκτούν τυπικά και ουσιαστικά το πτυχίο του Παιδαγωγικού Τµήµατος που επιτρέπει τη συµµετοχή σε όλες τις διαδικασίες πρόσληψης στο Ελληνικό Δηµόσιο (συµπεριλαµβανοµένων των δηµοτικών σχολείων), σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία.

Παράλληλα, µε την αναγραφή στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (που παίρνουν όλοι οι απόφοιτοι) της επιτυχούς συµµετοχής τους στα υποχρεωτικά µαθήµατα του «Τοµέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης» αποκτούν το δικαίωµα να ενταχθούν στον κλάδο ΠΕ73.

Παράλληλα, το Παιδαγωγικό Τµήµα του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) διατηρεί την ευθύνη για την εξοµοίωση των αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) προς τους πτυχιούχους των Παιδαγωγικών Τµηµάτων Δηµοτικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. που πολύ ορθά προέβλεψε ο ν. 4283/2014 στο άρθρο 15.

Επιπρόσθετα, και στο πλαίσιο της ακαδηµαϊκής αυτονοµίας, το Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. δύναται να αναλάβει τη διαρκή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών (µόνιµων και αναπληρωτών) και των δύο σχολικών προγραµµάτων σε θέµατα που σχετίζονται µε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τις ανάγκες των µειονοτικών σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.

Οι δύο αυτές εκπαιδευτικές διαδικασίες αφορούν τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς που ζουν και εργάζονται στη Θράκη και εποµένως το Δ.Π.Θ. θεωρείται ως ο πλέον κατάλληλος φορέας υλοποίησης µε όρους επιστηµονικούς και ακαδηµαϊκούς, µέσω της δυνατότητας συνεργειών µεταξύ διαφορετικών τµηµάτων του πανεπιστηµίου αλλά και λόγω της γεωγραφικής του θέσης.

AdminAdmin